Site news

Asesiad Cychwynnol Llythrennedd

Asesiad Cychwynnol Llythrennedd

gan Tîm Datblygiadau'r We -
Number of replies: 0
Mae'r gyfres profion sgiliau cychwynol yma wedi eu cynllunio i'w defnyddio gyda myfyrwyr er mwyn cael syniad o lefel eu llythrennedd. Gall y wybodaeth gael ei ddefnyddio i roi arweiniad o ran y lefel o gymorth sydd ei angen, neu i gymharu perfformiad drwy gydol y flwyddyn – rhwng tymor 1 a tymor 3.
Asesiad Cychwynnol Llythrennedd
The series of skills review tests here are designed to be used with students in order to gain an indication of their literacy level. This information may be used to provide guidance as to the level of support each individual student requires, or to compare performance throughout the year – say term 1 and term 3.
Literacy Initial Assessment