Cynnwys ar Ysglyfaeth Ysglyfaethwyr [Manyleb TGAU CBAC]

Predator Prey Content [WJEC GCSE Specification]

BIOLEG 1
Genynnau ac Amrywiaeth

1. YMADDASIAD A CHYSTADLEUAETH

(b) defnyddio data/efelychiad TGCh gwreiddiol a/neu eilaidd:
i gymharu'r amrywiaeth o organebau sy'n byw mewn cynefinoedd arbennig;
ymchwilio i sut mae organebau eraill yn effeithio ar yr organebau sy'n byw mewn
ardal.

(ch) gwybod bod gan unigolion angen sylfaenol am egni ac adnoddau o'u hamgylchedd a
deall y gellid effeithio ar faint poblogaeth o unigolion gan gystadleuaeth, am fwyd, lle
a golau; a chan ysglyfaethu, afiechyd, llygredd a faint o fwynau sydd ar gael.

BIOLEG 2

Cyd-ddibyniaeth Organebau

6. TROSGLWYDDO EGNI A MAETHOLYNNAU

(a) defnyddio data i gynhyrchu a dehongli pyramidiau niferoedd a biomas a deall bod
cadwynau bwydydd a gweoedd bwydydd yn dangos trosglwyddiad egni rhwng
organebau.

(c) deall, ar bob cam yn y gadwyn fwyd, y collir egni mewn defnyddiau gwastraff, wrth
drwsio a chynnal celloedd ac fel gwres yn ystod resbiradaeth.

7. EFFAITH GWEITHGAREDD DYNOL AR YR AMGYLCHEDD

(c) archwilio gwybodaeth am y pethau sy'n dinistrio cynefinoedd a lleihad mewn
bioamrywiaeth. Asesu'r angen i gydbwyso anghenion am fwyd ac agweddau pobl
tuag at ddatblygiad economaidd ac anghenion bywyd gwyllt.

BIOLOGY 1

Genes and Variety

1. ADAPTATION AND COMPETITION

(b) use local first and/or second hand data/ICT simulation: to compare the variety of organisms which live in particular habitats; investigate how the organisms in an area are affected by other organisms.

(d) know that individuals have a basic need for energy and resources from their environment and that the size of a population of individuals may be affected by competition, for food, space, light; predation, disease, pollution, availability of minerals.

BIOLOGY 2

Interdependence of Organisms

6. ENERGY AND NUTRIENT TRANSFER

(a) use data to construct and interpret pyramids of numbers and biomass and understand that food chains and food webs show the transfer of energy between organisms.

(c) understand that at each stage in the food chain energy is lost in waste materials, in repair and maintenance of cells and as heat during respiration.

7. THE IMPACT OF HUMAN ACTIVITY ON THE ENVIRONMENT

(c) explore information about the causes for the destruction of habitat and a reduction in biodiversity. Assess the need to balance the requirements for food, attitudes of people towards economic development and the needs of wildlife.

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM