Beth ydw i a ble ydw i'n byw?

What am I and where do I live?

Mae’r gweithgaredd hwn yn rhoi cyfle i’r dysgwyr drafod amrywiaeth eang o anifeiliaid a’u cynefinoedd.

Naill ai mewn parau wrth gyfrifiaduron, neu gael pawb i wylio’r bwrdd gwyn, gallai’r dysgwyr:

  • edrych ar y cyflwyniad PowerPoint "Beth ydw i a ble ydw i’n byw?”
  • trafod a chwblhau’r siart " Beth ydw i a ble ydw i’n byw?" gan restru’r organebau, eu cynefinoedd, a’r amodau yno (e.e. hinsawdd, ffynonellau bwyd, dŵr ar gael ac ati)
  • trafod a chymharu’u gwaith â gwaith grwpiau eraill
  • ystyried sut mae’r gwahanol anifeiliaid wedi’u haddasu i fyw yn eu cynefinoedd neilltuol

Cliciwch yma am syniadau ar gyfer meini prawf llwyddiant

This activity aims to give learners the opportunity to discuss a wide range of animals and their habitats.

Either working in pairs at computers, or watching together on the whiteboard, the learners could:

  • view the powerpoint presentation "What am I and where do I live?"
  • discuss and complete the chart "What am I and where do I live?" listing the organisms, their habitats and the conditions found there (eg. climate, food sources, availability of water etc)
  • discuss and compare their work with that of other groups
  • consider how the different animals are adapted to live in their particular habitats

Click here for some suggested success criteria

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM