Cystadleuaeth ac ysglyfaethu

Competition and predation

Gall nifer yr organebau mewn poblogaeth amrywio yn ôl yr amodau yn y cynefin. Gall hyn fod oherwydd newidiadau yn yr hinsawdd, newid yn y bwyd sydd ar gael, clefyd, helwyr ac ysglyfaethwyr.

Bydd y tasgau hyn yn gadael i ddysgwyr weld beth sy’n digwydd mewn poblogaeth o gwningod pan newidir paramedrau

Mae’r cysylltiadau isod yn mynd â chi at wefan ryngweithiol gan GSK (GlaxoSmithKline)

Cliciwch yma am rai gweithgareddau rhagarweiniol

  • Rhan A: Cwningod
  • Rhan C: Cwningod a Helwyr

Cliciwch yma am fwy o weithgareddau gan ddefnyddio taenlen i newid paramedrau a monitro pa effaith a gânt.

(I weld y daenlen, cliciwch i lawr lwytho ‘Cystadleuaeth ac Ysglyfaethu mewn Cynefin’)

Cliciwch yma am daflen waith sy’n gysylltiedig â’r gweithgareddau taenlen

Cliciwch yma am syniadau ar gyfer meini prawf llwyddiant

The number of an organism in a population can vary according to the conditions within the habitat. These can be due to climate changes, a change in the food available, disease, hunters and predators.

These tasks will allow learners to see what happens in a rabbit population when parameters are changed.

The links below give access to an interactive website from GSK (GlaxoSmithKline)

Click here for some introductory activities

  • Part A: Rabbits
  • Part C: Rabbits and Hunters

Click here for further activities using a spreadsheet to change parameters and monitor their effects

(To access the spreadsheet click on the download 'Competition and Predation in a Habitat')

Click here for a worksheet linked to the spreadsheet activities

Click here for some suggested success criteria

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM