Nodau ac Amcanion

Aims and Objectives

Dylai’r dysgwyr allu:

  • defnyddio TGCh i fodelu maint poblogaeth
  • llunio graffiau o’u canfyddiadau gan ddefnyddio echelinau a graddfeydd priodol

Dylai’r dysgwyr ddeall:

  • y prif ffactorau sy’n effeithio ar faint poblogaeth

Dylai’r dysgwyr ddeall:

  • sut a pham mae gwahanol ffactorau yn effeithio ar faint y boblogaeth

Learners should be able to:

  • use ICT to model population sizes
  • draw graphs of their findings using appropriate axes and scales

Learners should know:

  • the main factors affecting population size

Learners should understand:

  • how and why different factors affect population size
Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM