Nodau ac amcanion

Aims and Objectives

Dylai’r dysgwyr allu:

  • defnyddio TGCh i efelychu perthnasau Ysglyfaeth/Ysglyfaethwr
  • cofnodi data ac adnabod patrymau

Dylai’r dysgwyr wybod:

  • sut i lunio pyramid niferoedd o ddata

Dylai’r dysgwyr ddeall:

  • sut mae gwahanol ffactorau e.e. goleuni, niferoedd ysglyfaethwyr ac ati yn effeithio ar feintiau poblogaethau.

Learners should be able to :

  • use ICT to simulate predator/prey relationships
  • record data and recognise patterns

Learners should know:

  • how to draw a pyramid of numbers from data

Learners should understand:

  • how different factors eg. sunlight, numbers of predators etc. affect population sizes
Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM