Tasg 1

TASG 1 (AO2a): Ymchwilio ar y We

Canllaw i Fyfyrwyrar gyfer Tasg 1:

 • Bydd angen i’r disgyblion chwilio ar y we i gasglu gwybodaeth i’w gwaith fel bod dogfennau/cyflwyniadau a grëir yn Nhasgau 3 a 5 yn addas i’r pwrpas ac yn addas i’r gynulleidfa.
 • Gallant:
  • edrych ar wefannau gwyliau eraill ar gyfer syniadau am arddull cwmni, logos, yr wybodaeth a gyflwynir i gynulleidfaoedd (awgrym: Chwilio ar Google am ddelweddau o ‘Festival flyer’)
  • dod o hyd i wybodaeth neilltuol am fandiau allai fod yn perfformio
  • dod o hyd i wybodaeth am wasanaethau lleol a llefydd i aros
  • chwilio am ddelweddau penodol
  • chwilio am fapiau a’u haddasu i’w cynnwys mewn cyhoeddiadau.
 • Rhaid i’r disgyblion ddefnyddio meini prawf chwilio effeithiol (geiriau allweddol) i ddod o hyd i wybodaeth addas.
 • Dylai’r disgyblion ddefnyddio meini prawf chwilio uwch yn effeithiol (tudalennau chwilio uwch am wefannau a delweddau, gweithredyddion rhesymegol, nod-chwilwyr) i ddod o hyd i wybodaeth addas.
 • Wrth ddod ar draws gwefannau addas, rhaid i’r disgyblion gadw cofnod o gyfeiriadau'r holl wefannau, perthnasedd yr wybodaeth a gafwyd, URL ac ati. Dylai’r disgyblion gofnodi’r wybodaeth hon yn y log.
 • Cedwir cyfeiriadau defnyddiol fel ffefrynnau/dalen-nodau a’u trefnu’n briodol mewn ffolderi.
 • Dylai disgyblion egluro materion hawlfraint a rhoi sylwadau ar ddilysrwydd a dibynadwyedd yr wybodaeth a ddefnyddir (gwefannau dibynadwy e.e. .gov, BBC; a yw’r wybodaeth yn ddiweddar? Pwy yw’r awdur?). Gweler dogfen ‘AO2a_Guidance’ am fwy o wybodaeth.

Gofynion TystiolaethOCR

Mae Amcanion Asesu 2 yn gofyn am dystiolaeth o ddefnyddio’rWe Fyd Eang (WWW) i ddod o hyd i wybodaeth neilltuol. Rhaid i’r ymgeiswyrgyfeirio at y gwefannau a ddefnyddiant fel ffynonellau gwybodaeth. Ar gyfergraddau uwch, rhaid iddynt hefyd ystyried dilysrwydd yr wybodaeth a gafwyd. Maesaethiadau sgrin yn dangos y meini prawf a roddwyd mewn peiriannau chwilio,gyda thystiolaeth o rai o’r tudalennau y cafwyd hyd iddynt, yn gallu bod yndystiolaeth o chwilio’r We Fyd Eang. Rhagwelir y bydd tystiolaeth o ddefnyddiotestun a graffeg o’r We i’w gweld yng ngwaith ymgeiswyr ar gyfer amcanion asesueraill megis Amcan Asesu 3 ac Amcan Asesu 4. Byddai’n arfer dda i’r ymgeiswyrgydnabod eu ffynonellau yn y dogfennau/cyflwyniad a grëir ar gyfer AO4 ac/neu AO3.


Sgiliau HanfodolCymru - Lefel 2:

AO2a – Rhaid i dystiolaeth o’r dasg hon fod arlefel Anrhydedd i ateb gofynion SHCar L2.

¬ Ar gyfer SHC, rhaidi waith ymchwil disgyblion gynnwys ffynonellauTGCh a ffynonellau nad ydynt ynseiliedig ar TGCH e.e. posteri,tocynnau a phamffledi parod.

Gallai deunyddiau a grëwyd i’r dasg uchodhefyd ddarparu tystiolaeth i gefnogi:

TGCH2.1.1 - Disgrifio sut ybyddwch yn mynd ati i wneud gweithgaredd sy’n gofyn am ddefnyddio TGCh.

(Llyfr Gwaith - Disgrifiwch eich tasg yn fyr)

TGCH2.1.2 - DefnyddioTGCh yn annibynnol i gyflawni’r dasg yn effeithiol. (Llyfr Gwaith – saethiadausgrin wedi’u hanodi)

TGCH2.2.1 – Canfod,dethol a defnyddio gwahanol ffynonellau sy’n cynnwys gwybodaeth briodol sy’nseiliedig ar TGCh ac nad yw’nseiliedig ar TGCh. (Llyfr Gwaith - sut ybu i’r ymgeisydd ganfod, dethol a defnyddio ffynonellau, ynghyd ag eglurhad o’rrheswm yr oedd y ffynonellau a ddetholwyd yn briodol i’r dasg.)

TGCH2.2.2 - Chwilio am, dethol a chael gwybodaeth berthnasolsy’n seiliedig ar TGCh a gwybodaeth nad yw’n seiliedig ar TGCh. (Llyfr Gwaith –chwilio ar y rhyngrwyd)

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM