Tasg 2

TASG 2 (AO6):
Gweithio gyda’r Gronfa Ddata ‘Masnachwyr’

Canllaw i Athrawon gyfer Tasg 2:

 • Bydd angen i’r disgyblion lawr lwytho’r gronfa ddata ‘Masnachwyr’, sydd ar gael ar fformat Access, Excel a CSV i’w mewnforio i becyn cronfa ddata arall.
 • Byddai’n syniad da rŵan atgoffa’r disgyblion o strwythur y gronfa ddata a gofalu eu bod nhw’n deall yn iawn:
  • Meysydd
  • Math o ddata
  • Meysydd allweddol
  • Ymholiadau – syml a chymhleth
  • Trefnu
  • Adroddiadau
  • Golygu data mewn cronfa ddata
 • Er bod rhai sefyllfaoedd wedi’u gosod i’r disgyblion eu cwblhau, efallai y byddwch chi’n dymuno gwneud gweithgaredd grŵp i adnabod sefyllfaoedd posibl a gwybodaeth y gallai bod ei hangen ar y tîm rheoli o’r gronfa ddata.
 • Gellid gwneud gweithgaredd trafod syniadau cyn lawr lwytho’r gronfa ddata i weld pa feysydd y byddai eu hangen yn y gronfa ddata. Gellir wedyn cymharu’r rhain â’r meysydd a ddefnyddir yn y gronfa ddata ‘Masnachwyr’.

Gofynion TystiolaethOCR

Mae Amcan Asesu 6 yn gofyn i ymgeiswyr ddefnyddio cronfa ddatafusnes realistig. Ni ddylai’r ymgeiswyr ddefnyddio peiriannau chwilio i ddangostystiolaeth o’r amcan asesu hwn. Nid yw’r uned hon yn gofyn am greu cronfaddata. Dylai canolfannau ddarparu cronfa ddata i’w hymgeiswyr. Dylai’r gronfagynnwys digon o gofnodion fel bod chwilio a threfnu yn dasgau realistig abuddiol.

Dylai’r ymgeiswyr ddarparu tystiolaeth o lunio ymholiadau a’ucanlyniadau, a’r adroddiad ar gyfer pwrpasau penodol, naill ai mewn print neudrwy ddarparu’r ffeil electronig. Gall yr ymgeiswyr neu’r ganolfan nodi’rpwrpasau ar ffurf cyfres o dasgau. Ond, ni ddylai tasgau nodi’r union feiniprawf i’r ymgeiswyr eu defnyddio. Erenghraifft, byddai’n briodol i dasg nodi bod angen rhestr o’r holl gwsmeriaidsy’n byw yn Leeds ar y defnyddiwr, yn nhrefn yr wyddor yn ôl enw olaf. Nid yw’ndderbyniol i dasg nodi bod rhaid creu ymholiad ble Tref=Leeds, wedi’i drefnu ynôl enw olaf mewn trefn esgynnol. Gall chwiliadau sy’n defnyddio mwy nag un maenprawf ddefnyddio gweithrediadau Boole (AC ac/neu NEU) neu gallant gyflawni’r effeithiauhyn drwy ddefnyddio opsiynau yn y meddalwedd. Rhaid i ymholiad gynnwys trefnu –gallai hwn fod yr un ymholiad sy’n cynnwys y meini prawf chwilio, neu gallaifod yn ymholiad arall.

Ar gyfer Anrhydedd, gellir cynhyrchu’r ddaufath o adroddiad sy’n ofynnol o’r un ymholiad, neu o ddau ymholiad gwahanol –yr hyn sy’n bwysig yw bod tystiolaeth o ddau fath o adroddiad – a bod pobadroddiad yn dangos y data yn effeithiol. Er enghraifft, gellir defnyddioymholiad i restru’r holl gwsmeriaid sy’n byw yn Leeds i gynhyrchu labelicyfeiriad a rhestr o gwsmeriaid yn nhrefn yr wyddor.


Sgiliau HanfodolCymru - Lefel 2:

AO6 – Rhaid i dystiolaeth o’r dasg hon fod arlefel Anrhydedd er mwyn atebgofynion SHC ar L2.

Gallai deunyddiau a grëwyd i’r dasg uchodhefyd ddarparu tystiolaeth i gefnogi:

TGCH2.1.1 Disgrifio sut y byddwch yn mynd ati igyflawni gweithgaredd sy’n golygu defnyddio TGCh.

(Llyfr Gwaith - Disgrifiwch eich tasg yn fyr)

TGCH2.1.2 - DefnyddioTGCh yn annibynnol i gyflawni’r dasg yn effeithiol. (Llyfr Gwaith – saethiadausgrin wedi’u hanodi)

TGCH2.2.1 - Canfod, dethol a defnyddio gwahanol ffynonellau sy’ncynnwys gwybodaeth briodol sy’n seiliedigar TGCh ac nad yw’n seiliedig ar TGCh. (Llyfr Gwaith - sut y bu i’r ymgeisydd ganfod, dethol a defnyddio ffynonellau, ynghydag eglurhad o’r rheswm yr oedd y ffynonellau a ddetholwyd yn briodol i’r dasg.)

TGCH2.2.2 - Chwilio am, dethol a chael gwybodaethberthnasol sy’n seiliedig ar TGCh agwybodaeth nad yw’n seiliedig ar TGCh. (Llyfr Gwaith – chwiliadau syml a chymhleth)

TGCH 2.3.1 – Mewnbynnu, trefnu, datblygu, fformatio a chyfunogwybodaeth sy’n seiliedig ar TGCh acnad yw’n seiliedig ar TGCh i weddu i’r cynnwys a’ch diben, ar ffurf: a) testun, b) tablau, c) delweddau,ch) rhifau, d) cofnodion (Llyfr Gwaith – golygu’rgronfa ddata, datblygu ac enwi ymholiadau ac adroddiadau)

TGCH 2.3.2 – Cyflwyno gwybodaethwedi’i chyfuno, gan ddefnyddio fformatau a chynlluniau cyson sy’n briodol i’chdiben a’ch cynulleidfa, gan ddefnyddio TGCh, ac adolygu eich gwaith. (LlyfrGwaith – cynhyrchu adroddiadau sy’nbriodol i’r diben).
Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM