Tasg 3

TASG 3 (AO4): Datblygu CyhoeddiadauAllweddol

Canllaw i Athrawonar gyfer Tasg 3:

 • Bydd angen i’r myfyrwyr ddylunio a chreu o leiaf 3 dogfen, ond argymhellir eu bod nhw’n creu’r 4 ddogfen ganlynol i sicrhau eu bod nhw’n gwneud digon i gyrraedd lefel Anrhydedd a rhoi cyfle iddynt ddangos ystod eang o sgiliau:
  • Tocyn i’r ŵyl
  • Llythyr – wedi’i bostgyfuno o’r gronfa ddata ar gyfer lefel anrhydedd
  • Poster
  • Rhaglen/Pamffled yr ŵyl – dogfen fwy nag un tudalen ar gyfer lefel Anrhydedd
 • Dylid cynnwys graffeg o ystod o ffynonellau a dylent fod yn briodol i bwrpas a chynulleidfa’r cyhoeddiad
 • Dylai pob dogfen fod yn addas i’w hargraffu
 • Rhaid dangos tystiolaeth o ddefnyddio gwirydd gramadeg a sillafu
 • Disgwylir cysondeb cynyddol mewn ‘arddull cwmni’ ym mhob dogfen – gofyniad ar gyfer Teilyngdod ac Anrhydedd.
 • Gall y disgyblion ddylunio a chreu eu logo ar becyn graffeg i fireinio’r ‘arddull cwmni’.
 • Yn ddelfrydol, bydd y dogfennau gorffenedig wedi’u cadw ar ffurf ffeiliau .pdf i’w hargraffu, neu byddant yn cael eu cyflwyno yn electronig.

Gofynion TystiolaethOCR

Bydd tystiolaeth ar gyfer Amcan Asesu 4 yn gofyn am fersiynaugorffenedig o’r dogfennau gan mwyaf. Er bod disgwyl i’r ymgeiswyr ddylunio eudogfennau, nid oes gofyn iddynt gynhyrchu tystiolaeth o’u cynlluniau . Rhaididdynt weithio oddi ar ddogfennau gwag a pheidio â defnyddio templedi nadewiniaid a geir mewn pecynnau meddalwedd. Mae angen tystiolaeth ychwanegol iddangos y defnydd o nodweddion arbennig nad ydynt yn amlwg o’r allbrintiau. Erenghraifft, nid yw’n glir o allbrint o ddogfen a yw’r eitemau mewn pennyn, ynteuar frig y dudalen. Os bydd ymgeiswyr yn datblygu eu templedi eu hunain neufeistr dudalennau, dylid dangos tystiolaeth.

Gall y ffeiliau electronig, saethiadausgrin ac/neu ddatganiadau tyst manwl, wedi’u harwyddo a’u dyddio gan yr aseswr,ddarparu rhagor o dystiolaeth.

Ble cafwyd elfennau o ffynonellau allanol, megis camerâu digidol,sganwyr, y We Fyd Eang ac ati, dylai bod tystiolaeth i ddangos hyn. Nid oesrhaid cynhyrchu sylwebaeth yn manylu ar bob cam a gymerwyd i gynhyrchu’rdogfennau. Rhoddir y nifer lleiaf o ddogfennau yn y grid graddio, ond efallai ybydd angen i’r ymgeiswyr gynhyrchu mwy na’r lleiafswm er mwyn dangos ystod eangacho nodweddion.

Nid yw dogfennau nad ydynt yn addas i’rdiben yn dderbyniol. Nid oes pwrpas i’r ymgeiswyr greu llawer o ddogfennau sy’ndefnyddio’r un nodweddion dro ar ôl tro. Dylid creu dogfennau gan ddefnyddioprosesydd geiriau neu feddalwedd cyhoeddi bwrdd gwaith yn unig. Ar y lleiaf, disgwyliry bydd dogfennau yn addas i’r gynulleidfa a’r pwrpas dan sylw, er bydd rhaigwallau. Dylid cynnwys saethiad sgrin yn dangos gwirydd sillafu a gramadeg yncael ei ddefnyddio. Ar gyfer Anrhydedd, mae gofyn i’r ymgeiswyr lunio a chreullythyr sydd wedi’i bostgyfuno. Gallai hyn olygu mewnosod meysydd cyfun ogronfa ddata neu daenlen gysylltiedig neu feysydd cyfun o ffeil ddata agynhyrchwyd o fewn y meddalwedd prosesu geiriau. Mae’r gofyniad ar wahân ifewnosod meysydd yn o leiaf un ddogfen yn cyfeirio at gynnwys gwybodaeth am yddogfen a maes dyddiad, ac ni chyflawnir hyn drwy fewnosod y meysydd cyfun o’r ffeil ddata.


Sgiliau HanfodolCymru - Lefel 2:

AO4 – Rhaid i dystiolaeth o’r dasg hon fod arlefel Anrhydedd i ateb gofynion SHCar L2.

¬ Ar gyfer SHC, ni ddylech chi ddefnyddio unrhywdempledi parod ac/neu ddewiniaid ble maent i’w cael o fewn y meddalwedd e.e. argyfer llythyrau, memos a chylchlythyrau.

Gallai deunyddiau a grëwyd i’r dasg uchodhefyd ddarparu tystiolaeth i gefnogi:

TGCH2.1.1 - Disgrifio sut y byddwch yn mynd ati igyflawni gweithgaredd sy’n golygu defnyddio TGCh.

(Llyfr Gwaith - Disgrifiwch eich tasg yn fyr)

TGCH2.1.2 - DefnyddioTGCh yn annibynnol i gyflawni’r dasg yn effeithiol. (Llyfr Gwaith – saethiadausgrin wedi’u hanodi)

TGCH2.2.1 - Canfod, dethol a defnyddio gwahanol ffynonellau sy’ncynnwys gwybodaeth briodol sy’n seiliedigar TGCh ac nad yw’n seiliedig ar TGCh. (Llyfr Gwaith - sut y bu i’r ymgeisydd ganfod, dethol a defnyddio ffynonellau, ynghydag eglurhad o’r rheswm yr oedd y ffynonellau a ddetholwyd yn briodol i’r dasg.)

TGCH2.2.2 - Chwilio am, dethol a chael gwybodaeth berthnasol sy’n seiliedig ar TGCh agwybodaeth nad yw’n seiliedig ar TGCh. (Llyfr Gwaith – log yr ymgeisydd o’r ffynonellau y chwiliwyd amdanynt, y detholwyd adefnyddiwyd, gan esbonio pam roedd y ffynonellau a ddewiswyd yn briodol i’rdasg)

TGCH2.3.1 – Mewnbynnu,datblygu, fformatio a chasglu ynghyd gwybodaeth sy’n seiliedig ar TGCh i atebeich pwrpas ar ffurf: a) testun, b) tablau, c) delweddau, ch) rhifau, d) cofnodion (LlyfrGwaith – saethiadau sgrin wedi’u hanodi oddatblygiadau a dewisiadau dylunio, drafft 1af ac 2il a fersiynau terfynolwedi’u hargraffu)

TGCH 2.3.2 - Cyflwyno gwybodaethwedi’i chyfuno, gan ddefnyddio fformatau a chynlluniau cyson sy’n briodol i’chdiben a’ch cynulleidfa, gan ddefnyddio TGCh, ac adolygu eich gwaith. (LlyfrGwaith – dogfennau terfynol wedi’u hanodi.Bydd angen tystiolaeth ychwanegol o adolygu’r dogfennau er mwyn cyflawnimeini prawf Sgiliau Hanfodol Cymru).
Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM